Blogger Widgets

Sunday, December 21, 2014

TBT Nguyễn Phú Trọng ngồi lên đầu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang!?Dân đen học luật (Danlambao) - Khi Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: "Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự lãnh đạo quân đội không thể phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào, một lực lượng chính trị nào khác..." ông ta đã leo lên đầu Trương Tấn Sang ngồi.


Chương V Điều 88, mục 5 quy định:

Chủ tịch nước:

Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;  

Nếu theo ông Trọng "chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam" thì ai sẽ đại diện cho đảng trong vai trò "lãnh đạo" QĐND - nếu không là Tổng bí thư - người đứng đầu đảng là gì!. Như vậy chẳng khác gì Nguyễn Phú Trọng đang muốn chiếm luôn vai trò Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân của chủ tịch nước Trương Tấn Sang và không muốn phân chia cho bất kỳ một cá nhân nào (Sang), một lực lượng chính trị nào khác (nhà nước).

Nếu chủ tịch nước Nguyễn Tấn Sang phong, thăng, giáng, tước... mà "lãnh đạo" Nguyễn Phú Trọng không chịu thì sao? Chẳng lẽ điều 88 HP đảng viết ra để... chơi và ông chủ tịch nước ngồi làm thống lĩnh bù nhìn với tổng bí thư của đảng... tọa  trên đầu?

Vai trò của Nhà nước mà Trương Tấn Sang là người đứng đầu cũng được Hiến pháp quy định:

Điều 64  
... Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Điều 66  
Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 

Bên cạnh nhà nước là sự dự phần của Quốc Hội:

Điều 70  
Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

7. Phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh...

12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao và những hàm, cấp nhà nước khác; quy định huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;

13. Quyết định vấn đề chiến tranh và hòa bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; 

9. Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh trong trường hợp Quốc hội không thể họp được và báo cáo Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất;

10. Quyết định tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

Tất cả điều trên đều vô nghĩa và không có giá trị dưới mắt nhìn của ông Tổng bí thư mang biệt hiệu "Lú". Cho nên mới nói rằng nước CHXHCN VN bị nắm đầu bởi một lão lú với một bản hiếP pháp muốn hiếp kiểu nào thì hiếp bởi điều 4 phản động.

 
 


No comments: