Blogger Widgets

Wednesday, August 13, 2014

Đồng trụ chiết - Giao Chỉ diệt?

QLB


Nguyên Thạch (Quanlambao)

Giặc đã đến giữa Đông Đô đại phố
Giăng đèn lồng mừng Hoàng Hỉ Hạc Lâu

Xưa Mã Viện dựng cột "Đồng trụ chiết"
Nay quê cha "Giao Chỉ diệt" còn đâu!.

 
 
 
 
  
Hai ngàn năm trước lừng danh Trưng Triệu
Đất ngàn năm chưa hề thiếu gương hùng
Bạch Đằng Giang Ngô Quyền xua Nam Hán
Bắc Bình Vương diệt sạch lũ Đại Thanh.
 
Thăng Long cổ có còn thiêng Tứ trấn?
Tử Cấm Thành trơ nhật nguyệt càn khôn
Vân Đồn lạc nhìn biển Đông nhỏ lệ
Gia Định buồn vì giặc phá gia môn.
 
 

 
Trụ đồng chiết, nguyền cho Giao Chỉ diệt
Lời thề xưa...Linh Trọng Nghị biết không?
Hà  cớ gì, đem dâng bán non sông?
Phản bội Tổ Quốc, hiến Lạc Hồng cho giặc.

 
Một ngàn năm nô ách tròng phương Bắc
Đảng cộng nay lại rước giặc chiếm nhà!
 
Vũng Án Trung Quốc
Đông Đô
Tây Nguyên
Sẽ là Tân Cương, Tây Tạng nào xa!
Hội Nghị Thành Đô?
Sơn hà tất mất.
 
"Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" đã trở thành sự thật.

 

Nguyên Thạch

 


No comments: