Blogger Widgets

Thursday, July 10, 2014

Chiến thuật bám biển?!

Nguyên Thạch (Quanlambao)

Xưa chống Pháp có tầm vông gọt nhọn
Nay giữ biển Đông có những toán ngư dân
Tàu chiến bằng gỗ!
Với những tấm thân trần
Quần áo rách rưới, trơ thân đỡ đạn.


Môi hở răng lạnh…

Việt Trung là bạn!
Tình vô biên…Mông Hán nghĩa bằng
Kẻ thù nào cũng đánh thắng, nào ngại khó khăn
Nối vai sẻ cật…chung chăn bầu bạn.

Việt Nam xa xưa vốn chung giòng Đại Hán

Vịnh đất biển Đông?
Cần thì cứ sử dụng…chứ có buôn bán gì đâu!
Bác Hồ “Tập Chương” dặn: Tình đồng chí thắm thiết…
Đời chớ tin ai ngoài người Tầu
4 tốt đỏ lè cùng 16 chữ vàng khè, làm câu định hướng.

Nối nghiệp “Bác” 

Nguyễn Văn Linh
Đỗ 10
Lê Khả Phiêu
Nông Đức Mạnh
Nguyễn Trọng Lú 
Tiếp nối nhau làm đảng trưởng

Hội Nghị Thành Đô từng bước chóng thành

Việt Trung là một 
Tổ quốc ngàn xanh
Chiến thuật bám biển?
Sá chi mấy anh ngư phủ!.

Bàn trăng nói cuội chi nữa?

Thì đất nước này, Tàu đã là chủ.


Nguyên Thạch


No comments: