Blogger Widgets

Saturday, April 26, 2014

Tò te...Tò te


Nguyên Thạch (QLB)
 
Tò te...tò te...lại tò te!
Kèn ai thổi mãi cho trâu nghe?
Trâu ngoảnh lổ tai, tuy chẳng hiểu
Mũi cũng nghinh lên rống... òa e.

70 năm rùi, bao điệu nhạc!
Trâu "nghĩ"...sá chi tiếng cạc cạc
Nên đách nghe lời, đi đúng hướng
Trâu vẫn đường trâu, cứ đi lạc!.

Trâu mẹ, trâu cha, đẻ trâu con
Mãi theo định hướng...* chạy lon ton
Nếu trật đường rầy thì...chạy lại **
Sá gì hố thẳm hay núi non.Trâu cứ rập trâu, sản sinh trâu
Trâu đẻ ra trâu, lạ chi đâu?
Sao loài người mãi gây rắc rối?
Ò e...ò e...cũng như Gâu!.

Mác tổ luận rằng: Nhiều triệu năm
Nguyên thủy loài người là vượn câm
Khọt khẹt lâu dần thành tiến bộ
Tiến đến văn minh chỉ triệu năm.

Trọng nêu nhận định để dợt le ***
Mấy thằng cộng sản răm rắp nghe
Cụ Tổng nhà ta thông minh quá
Nên cứ chỏng "mồm"...e...ò e!.

Tò te...tò te...lại tò te...
Phí sức thổi kèn cho trâu nghe!
Chi bằng roi sắt ta cứ quất
Sưng mặt đám trâu, trâu mới nghe.

He...he...
Nhớ nhé
Bớt tò te
Trâu bò phải đánh
Chúng mới nghe.

Nguyên Thạch

__________________________

 Ghi chú: 


* Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN

** Sai đâu sửa đó, sai đó, sửa đâu? Sửa đâu sai đó!

*** "Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa." - TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước Quốc hội ngày 24-10-2013

No comments: