Blogger Widgets

Friday, November 22, 2013

Đường...

QLB 

 
- Tặng Bộ giáo dục và nhà nước VN nhân dịp đảng ta mừng ngày Nhà Giáo.

"Thầy giáo là đường kinh!
Học sinh là đường lọc"
Đầu trọc là đường tu
Đường khu là đường đái  
(ý là đái đường)
Đường cái là đường chung
Đường cùng là tiệt lộ
Đường bộ là đường Tàu
Đường Mao là đường thủy

Đường vĩ là đường phèn
Đường đen là đường tối
Đường hối là đường lộ
Đường cổ là đường thi

Đường đi là đường cái
Đường lái là đường xe
Đường ghe là đường biển
Đường tiễn là đường đau

Đường Tàu là đường đảng
Đường nản là đường dân
Đường trần là đường khổ
Đường lổ là đường hang

Đường tàn là đường cộng
Đường rộng là Tự Do
Đường mò là đường cụt
Đường trụt thiếu xi măng

Đường Tăng là đường Phật
Đường chật là đường làng
Đường quan là đường nhũng
Đường trũng thiếu bê tông

Đường ngông là đường đảng
Đường sản là đường cùng
Đường khùng là đường lối
Quốc hội là đường lừa

Đường mưa là đường ngập
Đường sập là Mác-Lê
Đường về là đường mộng
Đường cộng là đường tàn
 
Nguyên Thạch

No comments: