Blogger Widgets

Tuesday, July 16, 2013

Chôn vùi đảng trị nước non vững bền!

QLB  
Tấn tuồng đảng trị Tháng Mười:
Thảm kịch thế kỷ hai mươi kinh hoàng.
Trường thành Xô viết vỡ toang,
Thông tin giải mã trăm ngàn hồ sơ:
Lê nin tội ác tày trời,
Kéo lùi lịch sử về thời dân nô.
Độc đảng toàn trị Nga Xô,
Bãi rác lịch sử đào mồ chôn sâu.

Mấy anh phù thủy ấm đầu
Moi lên thờ cúng khấn cầu tương lai:
Kiên trì định hướng độc tài,
Đảng chủ ôm trọn ghế ngai triều đình;
Chiếm dụng báo đài thông tin,
Níu kéo chủ đạo quốc doanh sân nhà.
Mọt sâu băng nhóm, ma phi-a
Lách luồn gặm nhấm Đảng ta từng ngày.
Truyền thống dân tộc phôi phai,
Văn hóa băng hoại trượt dài không phanh.
Tấn tuồng đảng trị lai căng
Đeo bám, hủy hoại nhân văn, nhân quyền.
Đảng viên, quần chúng vùng lên
Chôn vùi đảng trị vững bền nước non!

TS. Trần Nhơn

No comments: