Blogger Widgets

Saturday, January 19, 2013

CHÍNH PHỦ VỘI ĐÁNH ÔNG THANH, SAI CẢ CHÍNH TẢ!

Chính phủ ra Văn bản thông báo về cái 'dzụ' Đà Nẵng 'sai phạm' đất đai nhưng do nhìn thấy ông Bá Thanh đã trèo lên máy bay đê ra Ba Đình vội quá đến nỗi còn sai chính tả đây nè, vậy mà bà con kêu ca Quan Làm báo sai chính tả thì chuyện 'thường ngày ở huyện'!

Cu đen

4 comments:

Anonymous said...

Bác Thanh: Ái chà, gấp thế. Tôi chưa động thủ mà...chấp đồng chí X 1 tiên đấy...ưu thế rồi nhé...

Anonymous said...

Chơi bẩn cả với đồng chí của mình đúng là bản chất của XXXX

ghetthangX said...

Đối với thằng X này , cư dân mạng ta phải gọi nó là con "chó X" mới đúng . Gọi "thằng' là còn nhân nhượng đấy!!!

Con chó này chẳng làm được cái mẹ gì cho dân cho nước ta cả . Chỉ ăn và phá phách , chia chát cho nhau hết tiền của của dân ta nước ta thôi.

Làm như nó , thì thằng học sinh lớp 3 cũng làm được. Cần mẹ gì phải là "người đứng đầu CP" !!!

Anonymous said...

As an example beаrіngs inѕidе cοnveyοr on the rock crusheг are uncoveгеd constantly tо hard abraѕive contаminantѕ.
Тhe уеar аfter, he сreated a business to makе
hіs innοѵation. The tгaileг bearings helр if you
dοn't want the trailer to rock and rattle more than obvious and if you don't want yοur
spеed to slow ԁοwn.NTN Tapered Roller Bearings