Blogger Widgets

Sunday, June 8, 2014

Trung-Việt -Tình son đậm đà!


Bọn ba Tàu đem giàn khoan đít
Khiến Trọng lú vừa hít vừa la
Phen này Tập đã chơi ta!
Để dân sĩ nhục rằng ta quá hèn.


Đám dân đen đã quen sợ hãi
Quí tộc đỏ cứ mãi mị lừa
Rằng dân đã thấy hay chưa?
Quân ta nó xịt từa lưa mũi mồm.

Biển của ta, nó chôm nó chỉa!
Đúng thiệt là bọn đía chơi ngông
Đảng đã mật ước một lòng
Thành Đô hội nghị...non sông dâng Tàu.

Thật vĩ đại, lão Mao đã nói
Tiến về Nam bờ cõi thương yêu
Man di phải phục thiên triều
Thằng nào hó hé, là tiêu tán đường.

Bộ chính trị trung ương cộng đảng
Hễ thằng nào tạo ý phản ta
Đem ra cắt tiết như gà
Đạp xuống âm phủ làm ma không đầu.

Vùng biển Đông, tiến sâu hơn nữa
Nhắm hướng Nam vào cửa Sài Gòn
Thống nhất bờ cõi nước non
Việt Trung là một, tình son đậm đà.

 


No comments: