Blogger Widgets

Thursday, July 18, 2013

TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

QLB  - VIỆT NAM PHẢI SỬA ĐỔI PHÁP LUẬT ĐỂ CHỨNG MINH CAM KẾT TRANH CỬ VÀO HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC


Hội đồng Nhân quyền Liên HiệpQuốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra khuyến nghị.Là một ứng cử viên vào HĐNQ nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam phải chứng minh các cam kết của mình nhằm hợp tác với HĐNQ và duy trì “những chuẩn mực cao nhất trong việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền”.

Những nghĩa vụ và trách nhiệm này không chỉ được áp dụng trên bình diện quốc tế, mà còn trong nội bộ Việt Nam. Chính quyền Việt Nam cũng cần xem xét ại tình trạng vi phạm nhân quyền trên đất nước họ và nhân dân Việt Nam cũng phải có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt, kể cả các vấn đề nhân quyền.

Để cải thiện việc bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, chúng tôi sẽ thực thi các nguyên tắc của HĐNQ như những hướng dẫn cho các hành động của chúng tôi, vốn cũng đồng thời tuân thủ các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế.

Chúng tôi sẽ:

- Tiếp tục xúc tiến và truyền đạt đến người dân Việt Nam về các quyền của họ bằng cách phân phối công khai bản Tuyên ngôn nhân quyền, tổ chức các diễn đàn công khai để thảo luận về nhân quyền ở Việt Nam và vận động cho những sự cải thiện cần thiết trong việc tôn trọng và bảo vệ nhân quyền.

- Tiếp tục giám sát, báo cáo và bình luận công khai về sự cải thiện, thụt lùi hay vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, với sự tập trung vào vấn đề chính sách và thực thi chính sách ảnh hưởng đến nhân quyền do nhà chức trách Việt Nam tiến hành.

Để hoàn thành những hành động có trách nhiệm này, chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam và HĐNQ xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009 – “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Trong tháng Năm năm 2013, hai blogger đã bị tạm giữ ngay sau khi họ phân phát bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và cảnh sát cáo buộc họ “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước”. Chỉ vài tuần sau đó, hai blogger khác cũng bị tam giữ sau khi tham gia một cuộc dã ngoại để thảo luận về các nội dung của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Gần đây nhất, trong tháng Năm và tháng Sáu năm 2013, điều 258 đã được sử dụng để bắt blogger Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ.

Điều này vi phạm điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông bất kể biên giới”.

Sẽ là một trọng trách khi phụng sự như một quốc gia thành viên của HĐNQ, và là cơ hội để thúc đẩynhân quyền ở trong cũng như ngoài quốc gia đó. Để thành công trong việc ứng cử vào HĐNQ, chúng tôi tin rằng Việt Nam phải bãi bỏ hoặc sửa đổi điều 258 để đảm bảo rằng nhân dân Việt Nam được tự do để tự học hỏi về nhân quyền cũng như thúc đẩy nhân quyền.

Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ xem xét việc huỷ bỏ điều 258 để chứng tỏ cam kết của mình và đóng góp cho việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền, và chúng tôi hy vọng các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ thúc đẩy Việt Nam thực hiện điều đó trong thời gian vận động tranh cử.

Chúng tôi yêu cầu Việt Nam thể hiện các cam kết về nhân quyền của họ như một ứng cử viên tốt trước cuộc bầu cử, để tạo điều kiện cho các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đánh giá các cam kết nhân quyền của họ. Việc bãi bỏ điều 258 phải là một trong các cam kết đó.

Như Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã nói – “Tất cả các nạn nhân của việc vi phạm nhân quyền có thể trông cậy vào Hội đồng nhân quyền như một diễn đàn và một bàn đạp cho các hành động”. Là những người vận động cho tự do biểu đạt ở Việt Nam và là nạn nhân của các vi phạm nhân quyền vì các hoạt động của mình, chúng tôi xem việc ứng cử của Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền như một cơ sở cho các cuộc thảo luận có tính xây dựng về nhân quyền ở đất nước chúng tôi.

----------

Bản tiếng Anh (English Version)

STATEMENT FROM A NETWORK OF VIETNAMESE BLOGGERS

VIETNAM SHOULD AMEND LAW TO DEMONSTRATE HUMAN RIGHT COUNCIL CANDIDACY COMMITMENT

The United Nations Human Rights Council (HRC) is responsible for strengthening the promotion and protection of human rights around the globe and for addressing situations of human rights violations and making recommendations on them.

As a candidate for the HRC for the 2014-2016 tenure, Vietnam must demonstrate its commitment to cooperating with the HRC and upholding “the highest standards in the promotion and protection of human rights”.

These obligations and responsibilities do not only apply on the international arena, but also inside Vietnam. The Vietnamese government also needs to review the human rights situation in their own country and the Vietnamese people also have a right to freedom of opinion and expression, including on these matters.

In order to improve the protection of human rights in Vietnam, we will take HRC's principles as guidelines for our actions, which also comply with Vietnam’s obligations under international human rights law.

We will:

- Continue to promote and inform the Vietnamese people about their rights by publicly distributing the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), organizing public forums to discuss human rights in Vietnam and advocating for necessary improvements of the respect and protection of human rights.

- Continue to monitor, publicly report and comment on improvement, setbacks, or violations of human rights in Vietnam, with a focus on policy and practice by the Vietnamese authorities that affect human rights.

In order to fulfill these responsible actions, we call upon the Vietnamese government and the HRC to review Article 258 of the 1999 Penal Code, amended in 2009 - “crime of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State, the legitimate rights and interests of organizations and/or citizens”.

In May 2013, two bloggers were detained right after they distributed the UDHR and police accused them of abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the State. Only weeks later, two other bloggers were detained after participating an outdoor picnic to discuss the content of the UDHR.

Most recently, in May and June 2013, Article 258 was used to arrest blogger Truong Duy Nhat, Pham Viet Dao, and Dinh Nhat Uy forexercising their rights of freedom of expression by peacefully publishing texts on their blogs.

This article is in breach of the Article 19 of the UDHR: "Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers."

It would be a great responsibility to serve as a member stateof the Human Rights Council, and an opportunity to promote human rights domestically and abroad. For a successful candidacy, we believe Vietnam must repeal or make amendments to Article 258 to ensure that Vietnamese people are free to educate themselves about and promote human rights.

We hope that Vietnam will consider the abrogation of Article 258 to demonstrate its commitment and contribution to promoting and protecting human rights, and we hope that the General Assembly members will push Vietnam to do so during the campaigning period.

We request Vietnam to present its human rights pledges as a candidate well before the election, to enable members of the General Assembly to assess its human rights commitment. The abrogation of Article 258 should be among the pledges.

As said by Ban Ki-moon, UN Secretary-General - “All victims of human rights abuses should be able to look to the Human Rights Council as a forum and a springboard for action.” As advocates for freedom of expression in Vietnam and victims of human rights violations because of our activism, we view Vietnam's candidacy for the HRC as a platform for constructive human rights discussions in our country.

DANH SÁCH CÁC BLOGGER KÝ BẢN TUYÊN BỐ

(List of the Vietnamese Bloggers Signing the Statement)

1. Võ Quốc Anh - Nha Trang
2. Huỳnh Ngọc Chênh - Sài Gòn
3. Phạm Lê Vương Các – Sài Gòn
4. Nguyễn Thảo Chi - Sài Gòn
5. Nguyễn Đắc Hải Di - Oslo, Norway
6. Lê Dũng - Hà Nội
7. Hoàng Văn Dũng - Sài Gòn
8. Nguyễn Văn Dũng - Hà Nội
9. Mai Xuân Dũng - Hà Nội
10. Trương Văn Dũng – Hà Nội
11. Ngô Nhật Đăng – Hà Nội
12. Nguyễn Chí Đức - Hà Nội
13. Phạm Văn Hải - Nha Trang
14. Hoàng Thu Hà - Hà Nội
15. Bùi Thị Minh Hằng - Vũng Tàu
16. Vũ Sỹ Hoàng - Sài Gòn
17. Nguyễn Thị Hợi - Nam Định
18. Lê Anh Hùng – Quảng Trị
19. Trần Văn Huỳnh - Sài Gòn
20. Nguyễn Việt Hưng – Hà Nội
21. Đặng Thị Hường - Hà Nội
22. Nguyễn Xuân Kim - Nghệ An
23. Đặng Ngọc Lan - Hà Nội
24. Bùi Tuấn Lâm - Hà Nội
25. Nguyễn Thùy Linh - Hà Nội
26. Đào Trang Loan – Hà Nội
27. Lê Thăng Long - Sài Gòn
28. Nguyễn Tiến Nam - Yên Bái
29. Phạm Thanh Nghiên - Hải Phòng
30. Vũ Quốc Ngữ - Hà Nội
31. Đào Hữu Nghĩa Nhân - Sài Gòn
32. Bùi Thị Nhung - Sài Gòn
33. Lê Hồng Phong – Hà Nội
34. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - Nha Trang
35. Trương Minh Tam - Hà Nội
36. Hồ Đức Thành – Hà Nội
37. Phạm Văn Thành - Pháp
38. Nguyễn Hồ Nhật Thành - Sài Gòn
39. Nguyễn Lân Thắng - Hà Nội
40. Châu Văn Thi - Sài Gòn
41. Khổng Hy Thiêm - Nha Trang
42. Võ Trường Thiện - Nha Trang
43. Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại - Sài Gòn
44. Nguyễn Tường Thụy - Hà Nội
45. Trịnh Kim Tiến - Sài Gòn
46. Phạm Toàn - Hà Nội
47. Lê Thu Trà - Hà Nội
48. Nghiêm Ngọc Trai - Hà Nội
49. Phạm Đoan Trang - Hà Nội
50. Nguyễn Thu Trang – Hà Nội
51. Hoàng Đức Trọng - Sài Gòn
52. Phạm Văn Trội - Hà Nội
53. Hoàng Anh Trung - Hà Nội
54. Nguyễn Anh Tuấn - Đà Nẵng
55. Trịnh Anh Tuấn - Buôn Ma Thuột
56. Vũ Quốc Tú - Sài Gòn
57. Đặng Vũ Tùng – Thụy Sĩ
58. Nguyễn Chí Tuyến - Hà Nội
59. Nguyễn Hoàng Vy - Sài Gòn
60. Nguyễn Văn Viên - Hà Nội
61. Bùi Quang Viễn –Sài Gòn
62. Lê Công Vinh – Vũng Tàu
63. J.B Nguyễn Hữu Vinh – Hà Nội
64. Đặng Tuấn Vũ - Hà Nội
65. Huỳnh Thục Vy - Quảng Nam

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ NHẬN TUYÊN BỐ CỦA MẠNG LƯỚI BLOGGER VIỆT NAM

(List of International Organizations Receiving the Statement)

1 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights InfoDesk@ohchr.org
2 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) yap@forum-asia.org
3 Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) seapa@seapa.org
4 Human Right Watch hrwpress@hrw.org
5 Freedom House info@freedomhouse.org
6 Committee to Protect Journalists (CPJ) info@cpj.org
7 International Freedom of Expression Exchange network (IFEX) campaigns@ifex.org media@ifex.org
8 International Federation for Human Rights (FIDH) amanet@fidh.org
9 Civil Rights Defenders info@civilrightsdefenders.org
10 Amnesty International press@amnesty.org
11 Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) info@forum-asia.org
12 Human Right Law Network contact@hrln.org
13 Southeast Asian Human Rights Studies Network (SEAHRN) http://www.seahrn.org/
14 Southeast Asia Press Alliance(SEAPA) http://www.seapabkk.org/
15 Swedish International Development Cooporation Agency (SIDA) sida@sida.se
16 Open Society Foundation (OSF) http://www.opensocietyfoundations.org/
17 Front Line Defenders

info@frontlinedefenders.org

1 comment:

Anonymous said...

Khu kho, ngay ngo, qua lo

1- LHQ chi la cu khoai, hand dong vi quyen loi nuoc lon, dan chu, nhan quyen chi la cai co de cong khai truoc du luan quoc te, trong cho, y the vao LHQ la sai lam, nhan quyen co quan trong hon sinh mang con nguoi khong ??, thu hoi LHQ da lam gi de bao ve 500,000 con nit Iran chet doi, trieu trieu nguoi Chau Phi chet tham.

2- Loi dung VNam ung cu vao hoi dong nhan quyen de muon gio be mang la sai lam

Cai chuc hoi dong nhan quyen co duoc quyen loi gi, ...kinh te, khong, quan su, chinh tri, zeros.
Chu tich ASEAN co gia tri hon, ..hu danh vo thuc. ...
So, Cong Sanh co chap nhan nhuong buoc blogger de danh doi moi cai chuc hu vo, huu danh vo thuc, chang co loi gi khong ????

Chac chan la khong, vi quyen loi chien luoc My da khong dua Vnam tro lai danh sach CPC ..thi cai tro nhan quyen nay la cai tha gi ????

Chi la cai dip de bon Blogger on ao, doi hoi...coc ngoi day gieng chang biet cach danh gia van de

Nguoi VNam chi gio lam kien nghi, de nghi..whatever, chang lam duoc gi co loi cho xa hoi dan toc, ...co gioi de nghi sao cho hiep hoi kinh te TPP co loi cho dan toc nuoc nha...

Coc ngoi day gieng, chi thay van de cua minh, dan chu, nhan quyen la quan trong, ..tren doi nay con nhieu van de quan trong hon. ..Obama khong phai la thang ngu. xa da vao ba cai vu nham nhi, on ao

Khong tin, cho thu coi Obama noi gi lam gi, LHQ lam gi....Bang Ki Moon la con cop giay khong rang.

Chac