Blogger Widgets

Friday, June 8, 2012

AI ĐƯA DƯƠNG CHÍ DŨNG LÊN?


Hề hề, thế này mà còn chỉ đạo báo cáo về việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng làm chi nữa hè? Quyết định Thủ Tướng ký rành rành đây nè.

Quyết định số 142/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt NamTHỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 142/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch
Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
__________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 8794/TTr-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2011; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 07/TTr-BNV ngày 09 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam và ông Dương Chí Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
THỦ TƯỚNG
  
(Đã ký)
Nguyễn Tấn Dũng 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
  Vụ KTN, VPBCS(3);
- Lưu: VT, TCCV. AT
                                                       Theo Cổng thông tin điện tử của Chính phủ

Mới đây, ngày 25.5, các báo đưa tin:

Báo cáo việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ giải trình làm rõ vấn đề liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng Hải.  
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ trước ngày 31/5/2012 phải có báo cáo Thủ tướng về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trong khi Thanh tra Chính phủ đang thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Theo Blog Huỳnh Ngọc Chênh

2 comments:

captain said...

Văn bản này có thực không ? Vậy 3 D sẽ chịu trách nhiệm rồi .

ĐCSVN vô luân muôn năm said...

Thế ra là Thủ Dũng đã đưa DCDũng chứ còn ai vào đây.