Blogger Widgets

Monday, January 14, 2013

Quan đèn cù

Cường hào ác bá nơi A
Nhiễu nhương lắm bị kêu ca phàn nàn
Thế nhưng số được làm quan
Nơi B hắn đến chức càng to hơn
Hỏi ai cho rõ nguồn cơn
”Chạy tội-lên chức” nhẹ hơn lông hồng
“Quan đèn cù” chạy lòng vòng

Cốt che -chắn -đậy để hòng xuôi êm
Kỷ luật đá hất lên trên
Phúc nhà hắn lại gặp “hên” gặp thời
Ở đâu hắn cũng thế thôi
Là sâu mọt hắn đâu rời ác, tham
“Đánh bùn sang ao” tràn lan
“Quan đèn cù ” vẫn an toàn về hưu

Đào Sỹ Quý

No comments: